วัดไทยอชันต้าเอลโลร่า
ที่หน้าวัด เข้าสู่วัด วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในแดนดินถิ่นสุวรรณภูมิ บุคคลากร และกัลยาณมิตรธรรม วีดีโอ ออนยูทูป ติดต่อเรา....
พระธรรมโพธิวงศ์


........พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ผู้จุดประกายริเริ่มแนวคิดการสร้างวัดไทยอชันต้าเอลโลร่า
เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย ด้วยมองเห็นประโยชน์และอานิสงส์ต่างมากมายในการสร้างวัดฯขึ้นมา......
.........พระธรรมโพธิวงศ์ (เจ้าคุณวีรยุทธ) ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ท่านยังเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และยังเคยเป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล อีกด้วย
.........ท่านอยู่ในประเทศอินเดียกับเนปาล ด้วยความตั้งใจต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตไทยในดินแดนกว้างใหญ่
ที่มีทั้งคนยากคนจน เศรษฐี ผู้ดี ไพร่ คนยากไร้อนาถา เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลางเจ้าลัทธิความเชื่อ
มากมายหลากหลาย ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการแสวงบุญ จนได้รับความเชื่อมั่นจากชาวพุทธทั่วโลก
ตามเส้นทางการแสวงบุญในแดนพุทธภูมินั้น ไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานสำคัญ คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้
แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน
หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ท่านได้สร้างทั้งวัดไทย ห้องน้ำ และโรงพยาบาลไว้อย่างครบถ้วน
.............ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทโธ)เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา- อินเดีย
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม ที่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทโธ)
..........ปัจจุบัน สิริอายุ ๖๒ พรรษา ๔๒ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ,
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย.....

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม) พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตธัมโม)
โฆษกพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
สังกัดวัดอมรทายิการาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. ๔ พธ.บ.M.A.PH.D(Philosophy)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
พระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
(จบ ป.๖ แล้วบวชเณรเมื่ออายุ ๑๓ - ถึงปัจจุบัน ก็ยังบวชอยู่
สำนักเรียน วัดพรหมสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ประเทศอินเดีย