วัดไทยอชันต้าเอลโลร่า
ที่หน้าวัด เข้าสู่วัด วัตถุประสงค์ในการสร้างวัด ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในแดนดินถิ่นสุวรรณภูมิ บุคคลากร และกัลยาณมิตรธรรม วีดีโอ ออนยูทูป ติดต่อเรา....
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
หัวหน้าพระธรรมทูตสาย
ประเทศอินเดีย-เนปาล
page view counter
ข้อมูล อัพเดท เฟสบุ๊ค
เหตุแห่งการสร้าง
วัดไทยอชันต้า-เอลโลร่า
 
ภูมิพโล ภิกขุ
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
วัดไทยพุทธคยา


ษรืเ10
๒๘ กรกฏาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา วัดไทยอชันต้าเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฏร์ สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพปฐมกฐิน วัดไทยอชันต้า-เอลโลร่า ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๐

วัดไทยอชันต้า-เอลโลร่า เมืองออรังกาบัด รัฐมหาราษฏร์ สาธารณรัฐอินเดีย ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างวัดไทยอชันต้า-เอลโลล่า
พระภิกษุชีวกโพธิ ชาวอินเดีย ผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่
ใกล้ถ้ำเอลโลร่า มูลค่ากว่า ๕๐ ล้านบาท ถวายให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนา
แก่ พระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย เนปาล 
โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ(ท่านคมสรณ์) ตัวแทนผู้รับมอบ
และจักดำเนินการ ก่อสร้างให้เป็นวัดไทย
เป็นสมบัติของชาวพุทธทุกคน ณ รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายดินไว้ในพระพุทธศาสนา
เพื่อถมที่วัดไทยอชันต้า-เอลโลล่าให้สูงขึ้น คันละ ๓๕๐ บาท ต้องการจำนวน ๗๕๐๐ คัน
ถึงไม่ได้ถวายที่ดินแต่ได้ถวายดินสร้างวัดก็ได้รับอานิสงส์ร่วมกัน สามารถแจ้งความประสงค์ที่กล่องข้อความ 
ทางวัดจักส่งหมายเลขบัญชี เพื่อโอนร่วมบุญนี้ตามประสงค์แห่งศรัทธาของท่านต่อไป
อานิสงส์การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มี อานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า 
เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร
หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย
โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้าง สาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล 
อันมีพระโสดาบันเป็นต้นตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น
ก็จักได้รับ อานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญ ด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปราถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ
หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว 
การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม
ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุข ๓ ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง
และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
๑๐.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพ
ตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
๑๑.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ดิน
หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ก็ตาม....
จักขออนุโมทนา ร่วมกัน ณ ที่นี้ เทอญ.....

ข้อมูลอยู่ในระหว่าง อัพเดท....ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊ค คลิ๊ก.....

facebook